El web no está optimizado para IExplorer, es mejor utilizar Mozilla Firefox o Chrome

 AJUNTAMENT DE TEIA

Ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys


lloguer ajut 2024La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024 per a les persones físiques que tinguin entre 36 i 64 anys (a data 26 de febrer de 2024) i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. El termini finalitza el 10 de maig a les 14h.


Els ajuts no s'atorguen per ordre d’arribada de les sol·licituds, sinó que es valoraran i s'aplicarà la puntuació que estableix l'article 11 de les bases reguladores.


Al peu de la notícia trobareu la resolució de la convocatòria, el model de sol·licitud i un qüestionari amb les preguntes freqüents.


Ingressos familiars


Hi poden concórrer totes les persones i unitats de convivència amb una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 24.301,57 euros en l’exercici fiscal de 2022.


Per fer-ne el càlcul, cal sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435 de la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), i restar-ne el saldo net de la casella 420.


En aquest punt, els ingressos de la unitat de convivència s’han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents: 0,93 (en el cas de dos membres); 0,83 (tres membres); 0,77 (quatre membres), i 0,70 (en els casos de cinc o més membres).


Causes d’exclusió


No poden optar a la subvenció les persones que visquin en habitatges arrendats o cedits per vincle de matrimoni o qualsevol altra relació anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau, amb els arrendadors o cedents.


L’ajut també és incompatible amb el lloguer o cessió d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ja sia directament o a través d’altres administracions públiques.


Import màxim del lloguer


Pel que fa al lloguer, l’import màxim del lloguer mensual o preu de cessió al Maresme és de 900 euros en el cas d’un habitatge i de 450 euros en el cas d’una habitació. Els lloguers i preus de cessió que excedeixin aquests topalls queden al marge de la convocatòria.


Quantia de l’ajut


La subvenció pot oscil·lar entre un import màxim mensual de 200 euros i un mínim de 20 euros, segons quin sigui l’esforç en termes percentuals que realitzi el titular del contracte i la seva unitat de convivència per fer front al lloguer.


Presentació de sol·licituds


Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de maig a les 14h per dos canals:


1) Telemàticament:


- Al portal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: Sol·licitud d’ajuts al pagament de lloguer per a persones tinguin de 36 a 64 anys


- A la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme, enviant una instància genèrica


En tots dos casos és necessari l’IdCAT mòbil. En aquest enllaç trobareu la manera de com obtenir-lo.


2) Presencialment:


- A l’Oficina d’Habitatge del Maresme (plaça de Miquel Biada, núm. 1 de Mataró) de dilluns a divendres, de 9 a 14h, sense necessitat de cita prèvia.


En aquest cas, s’ha d’aportar la sol·licitud de l’ajut complimentada juntament amb el contracte de lloguer, tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024, la sol·licitud de la transferència bancària o document equivalent per a pagaments i la declaració responsable d’ingressos.

🍪 cookies